دسته: ق – تعبیر خواب

قرقاول – ویبره 0

قرقاول – ویبره

قرقاول – تعبیر خواب قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید

قطران – ویبره 0

قطران – ویبره

قطران – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قطران داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

قبله – ویبره 0

قبله – ویبره

قبله – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند سوی مشرق نماز نمود، دلیل است میل به دین رسول (ص) ندارد.

قهوه خانه – ویبره 0

قهوه خانه – ویبره

قهوه خانه – تعبیر خواب ۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می کنید

قصه – ویبره 0

قصه – ویبره

قصه – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل که از ترس ستمکاران ایمن گردد.

قفسه کتاب – ویبره 0

قفسه کتاب – ویبره

قفسه کتاب – تعبیر خواب ۱ـ دیدن قفسة کتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد که کسب دانش را در کنار کار و تفریح انجام خواهید داد .

قدح – ویبره 0

قدح – ویبره

قدح – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است

قورباغه – ویبره 0

قورباغه – ویبره

قورباغه – تعبیر خواب معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد

قطب نما  – ویبره 0

قطب نما – ویبره

قطب نما – تعبیر خواب ۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و افتخار همراه است...

قاب – ویبره 0

قاب – ویبره

قاب – تعبیر خواب قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم

قُلک – ویبره 0

قُلک – ویبره

قُلک – تعبیر خواب لوک اویتنهاو می گوید : قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد 

قرابه – ویبره 0

قرابه – ویبره

قرابه – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند.

قوز – ویبره 0

قوز – ویبره

قوز – تعبیر خواب اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است

قفس – ویبره 0

قفس – ویبره

قفس – تعبیر خواب قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید

قاپیدن – ویبره 0

قاپیدن – ویبره

قاپیدن – تعبیر خواب لوک اویتنهاو می گوید : قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

خواب قلیه  – ویبره 0

خواب قلیه – ویبره

خواب قلیه – تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید: دیدن گوشت قلیه که به آب پخته باشد، بهتر بود که بی آب و هر چند که طعم قلیه خوشتر بیند، منفعتش بیشتر بود.