قطب نما – ویبره

قطب نما – تعبیر خواب

قطب نما
۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و افتخار همراه است .

ادامه خواندن قطب نما – ویبره

خواب قلیه – ویبره

خواب قلیه – تعبیر خواب

خواب قلیه
محمدبن سیرین گوید: دیدن گوشت قلیه که به آب پخته باشد، بهتر بود که بی آب و هر چند که طعم قلیه خوشتر بیند، منفعتش بیشتر بود.

ادامه خواندن خواب قلیه – ویبره