قایق – ویبره

قایق – تعبیر خواب

قایق
۱ـ اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید .

ادامه خواندن “قایق – ویبره”