قربان کردن – ویبره

قربان کردن – تعبیر خواب

قربان کردن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد.

ادامه خواندن “قربان کردن – ویبره”