دسته: غ – تعبیر خواب

غنیمت‏ – ویبره 0

غنیمت‏ – ویبره

غنیمت‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است،

غسل کردن‏ – ویبره 0

غسل کردن‏ – ویبره

غسل کردن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد،

غش کردن‏ – ویبره 0

غش کردن‏ – ویبره

غش کردن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: غش کردن در خواب، نشانه ‏ى بیمارى است.

غلات‏ – ویبره 0

غلات‏ – ویبره

غلات‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن غلات در خواب، بیانگر آن است

غار – ویبره 0

غار – ویبره

غار – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در غار رفت و در آن‏جا مقیم شد،

غلاف‏ – ویبره 0

غلاف‏ – ویبره

غلاف‏ – تعبیر خواب اصفهانى گوید: اگر در خواب بیند که شمشیر از غلاف بیرون کشید،

غارت‏ – ویبره 0

غارت‏ – ویبره

غارت‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند مال را غارت کردند،

غلام‏ – ویبره 0

غلام‏ – ویبره

غلام‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که غلام کسى شده بود،

غاز – ویبره 0

غاز – ویبره

غاز – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن غاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

غلبه کردن‏ – ویبره 0

غلبه کردن‏ – ویبره

غلبه کردن‏ – تعبیر خواب ابن ‏عباس گوید: اگر در خواب بیند که خصم غلبه کرد و چیره شد،

غاصب‏ – ویبره 0

غاصب‏ – ویبره

غاصب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فرد غاصبى هستید،

غلغلک‏ – ویبره 0

غلغلک‏ – ویبره

غلغلک‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى را غلغلک مى‏دهید،

غایب‏ – ویبره 0

غایب‏ – ویبره

غایب‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که غایب از سفر باز آمد،

غله‏ – ویبره 0

غله‏ – ویبره

غله‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى غله در خواب، نشانه ‏ى بدشانسى و شکست است.

غبار – ویبره 0

غبار – ویبره

غبار – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که غبار بر چیزى نشسته بود،

غم‏ – ویبره 0

غم‏ – ویبره

غم‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن غم در خواب، دلیل خرمى است.