غنیمت‏ – ویبره

0

غنیمت‏ – تعبیر خواب

غنیمت‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است،

دلیل که در آن ملک نرخ‏ ها گران شود، اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند، دلیل است که در آن دیار نعمت ارزان شود.

غنیمت‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply