حب خوردن (قرص خوردن) – ویبره

حب خوردن (قرص خوردن) – تعبیر خواب

حب خوردن (قرص خوردن)
محمد بن سیرین گوید: حب خوردن در خواب. اگر بیند از براى بیمارى خورد و دید

ادامه خواندن “حب خوردن (قرص خوردن) – ویبره”