دسته: ح – تعبیر خواب

حکایت – ویبره 0

حکایت – ویبره

حکایت – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خواندن

حمام – ویبره 0

حمام – ویبره

حمام – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب خود را در حمام بیند،

حفره – ویبره 0

حفره – ویبره

حفره – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: افتادن به داخل حفره در خواب، نشان‏دهنده ‏ى

حرکت – ویبره 0

حرکت – ویبره

حرکت – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: حرکت کردن با ماشین، نشان‏دهنده‏ ى آن است

حمالى – ویبره 0

حمالى – ویبره

حمالى – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: حمالى در خواب خطر بود از جهت گناه

حفارى – ویبره 0

حفارى – ویبره

حفارى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول کندن جایى

حراج – ویبره 0

حراج – ویبره

حراج – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: شرکت کردن در حراج، نشان‏دهنده‏ ى سود مالى است.

حماقت کردن – ویبره 0

حماقت کردن – ویبره

حماقت کردن – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار حماقت شده‏ اید،

حضرت داوود – ویبره 0

حضرت داوود – ویبره

حضرت داوود – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب حضرت داوود )ع( را ببیند،

حد زدن – ویبره 0

حد زدن – ویبره

حد زدن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: حد زدن در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار

حلوا – ویبره 0

حلوا – ویبره

حلوا – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست

حصیر – ویبره 0

حصیر – ویبره

حصیر – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسى بدو داد،

حجامى (حجامت کردن) – ویبره 0

حجامى (حجامت کردن) – ویبره

حجامى (حجامت کردن) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حجامى بیگانه در جایگاهى بیگانه او را

حلقه – ویبره 0

حلقه – ویبره

حلقه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن حلقه در خواب، نشان‏دهنده ‏ى موفقیت

حصبه – ویبره 0

حصبه – ویبره

حصبه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى حصبه در خواب، بیانگر آن

حج – ویبره 0

حج – ویبره

حج – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همى رفت،