حکایت – ویبره

0

حکایت – تعبیر خواب

حکایت
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خواندن

حکایتى هستید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب یک حکایت مذهبى بشنوید و یا براى کسى تعریف کنید، به این معناست که وظایف دینى خود را به خوبى انجام مى‏دهید.

حکایت – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply