دسته: ج – تعبیر خواب

جانى – ویبره 0

جانى – ویبره

جانى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن یک جانى در خواب، به این معنا است که

جواهرات – ویبره 0

جواهرات – ویبره

جواهرات – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى جواهرات در خواب، بیانگر به دست آوردن پول

جلا دادن – ویبره 0

جلا دادن – ویبره

جلا دادن – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: جلا دادن اشیاء در خواب، بیانگر آن است

جراحت – ویبره 0

جراحت – ویبره

جراحت – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که جراحتى

جاروب  – ویبره 0

جاروب – ویبره

جاروب – تعبیر خواب محمد بن سیرین مى‏گوید: جاروب در خواب، خادم و خدمتکار

جوان شدن – ویبره 0

جوان شدن – ویبره

جوان شدن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که جوان شد و محاسن

جلاد – ویبره 0

جلاد – ویبره

جلاد – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن جلاد در خواب، نشانه‏ ى

جراح – ویبره 0

جراح – ویبره

جراح – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن جراح در خواب، بیانگر توطئه‏ ى دشمنان است.

جارچى  – ویبره 0

جارچى – ویبره

جارچى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن جارچى در خواب، بیانگر آن است که

جوان – ویبره 0

جوان – ویبره

جوان – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن جوانان در خواب، به این معنا است

جگر – ویبره 0

جگر – ویبره

جگر – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر

جذام – ویبره 0

جذام – ویبره

جذام – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به جذام در خواب، بیانگر آن است

جاده  – ویبره 0

جاده – ویبره

جاده – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: عبور از جاده‏ ى سرسبز در خواب، بیانگر داشتن روزهاى

جوالدوز – ویبره 0

جوالدوز – ویبره

جوالدوز – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: جوالدوز در خواب، مردى است که کارهاى

جدید – ویبره 0

جدید – ویبره

جدید – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیز جدیدى خریده ‏اید،