کعبه‏ – ویبره

کعبه‏ – تعبیر خواب

کعبه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کعبه در خواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود.

ادامه خواندن “کعبه‏ – ویبره”

کوک زدن‏ – ویبره

کوک زدن‏ – تعبیر خواب

کوک زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول کوک زدن لباس خود هستید، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید.

ادامه خواندن “کوک زدن‏ – ویبره”

کفاش‏ – ویبره

کفاش‏ – تعبیر خواب

کفاش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کفاشى را مشغول به کار ببینید، دلالت بر آن دارد که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید.

ادامه خواندن “کفاش‏ – ویبره”