کالسکه ‏ران‏ – ویبره

کالسکه ‏ران‏ – تعبیر خواب

کالسکه ‏ران‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کالسکه‏ رانى ببینید، به این معنا است که به سود مالى مى‏رسید.

ادامه خواندن “کالسکه ‏ران‏ – ویبره”