کاپیتان‏ – ویبره

کاپیتان‏ – تعبیر خواب

کاپیتان‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کاپیتان تیمى هستید، نشانه‏ ى آن است که در حرفه‏ ى خود پیشرفت مى‏کنید.

ادامه خواندن “کاپیتان‏ – ویبره”

کسى را خفه کردن‏ – ویبره

کسى را خفه کردن‏ – تعبیر خواب

کسى را خفه کردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى را خفه کرده ‏اید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.

ادامه خواندن “کسى را خفه کردن‏ – ویبره”

کاروان‏ – ویبره

کاروان‏ – تعبیر خواب

کاروان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در خواب که با کاروانى در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است.

ادامه خواندن “کاروان‏ – ویبره”