دسته: ک – تعبیر خواب

کابینت‏ – ویبره 0

کابینت‏ – ویبره

کابینت‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن کابینت در خواب، نشانه ‏ى آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.

کارت‏ – ویبره 0

کارت‏ – ویبره

کارت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن کارت تبریک در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

کاکائو – ویبره 0

کاکائو – ویبره

کاکائو – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کاکائو ببینید، یعنى با افراد نادرستى معاشرت مى‏کنید.

کتابخانه‏ – ویبره 0

کتابخانه‏ – ویبره

کتابخانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى کتابخانه در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

کرم‏ – ویبره 0

کرم‏ – ویبره

کرم‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن کرم در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند.

کشف‏ – ویبره 0

کشف‏ – ویبره

کشف‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى کشف کرده‏اید، بیانگر آن است که از مسائل مهمى آگاهى مى‏یابید.

کلبه‏ – ویبره 0

کلبه‏ – ویبره

کلبه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن کلبه ‏اى زیبا در خواب، نشانه‏ ى سعادت و خوشبختى است.

کنجکاو – ویبره 0

کنجکاو – ویبره

کنجکاو – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید آدم کنجکاوى هستید، به این معنا است که اطرافیان هیچ توجه ى به شما ندارند.

کوزه ‏گر – ویبره 0

کوزه ‏گر – ویبره

کوزه ‏گر – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کوزه ‏گرى ببینید، نشانه ‏ى آن است که در کارتان موفق و پیروز خواهید بود.

کارخانه‏ – ویبره 0

کارخانه‏ – ویبره

کارخانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده ‏ى کارخانه در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى در انجام کارها است.

کالسکه‏ – ویبره 0

کالسکه‏ – ویبره

کالسکه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: کالسکه سوارى در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است.

کتاب فروشى‏ – ویبره 0

کتاب فروشى‏ – ویبره

کتاب فروشى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى کتاب فروشى در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.

کره‏ – ویبره 0

کره‏ – ویبره

کره‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: خوردن کره تازه و سالم در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است.

کشمش‏ – ویبره 0

کشمش‏ – ویبره

کشمش‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند.

کلم‏ – ویبره 0

کلم‏ – ویبره

کلم‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن کلم در خواب، دلیل منفعت است از قبل زنان و پخته وى به تأویل، بهتر از خام بود.

کند ذهن‏ – ویبره 0

کند ذهن‏ – ویبره

کند ذهن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب افراد کندذهنى را ببینید، به این معنا است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.