کوزه‏ – ویبره

کوزه‏ – تعبیر خواب

کوزه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کوزه از سفال داشت، دلیل که کنیزکى حاصل کند. اگر از مس سفید یا روى بیند، دلیل بر خادم بود.

ادامه خواندن “کوزه‏ – ویبره”