کتک زدن‏ – ویبره

کتک زدن‏ – تعبیر خواب

کتک زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بچه ‏اى را کتک مى‏زنید، به این معنا است که رفتار بدى با اطرافیان دارید.

ادامه خواندن “کتک زدن‏ – ویبره”