دسته: خ – تعبیر خواب

خیابان – ویبره 0

خیابان – ویبره

خیابان – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: قدم زدن از خیابان، دلالت بر آن دارد که براى رسیدن

خورشید – ویبره 0

خورشید – ویبره

خورشید – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى طلوع خورشید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى

خلعت – ویبره 0

خلعت – ویبره

خلعت – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود،دلیل

خشت – ویبره 0

خشت – ویبره

خشت – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: خشت در خواب مال بود، مجموع چنان که در تأویل،

خرچنگ – ویبره 0

خرچنگ – ویبره

خرچنگ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: خرچنگ در خواب، مردى بدخوى دون همت و کینه‏ دار بود.

خامه – ویبره 0

خامه – ویبره

خامه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن خامه در خواب، بیانگر سود مالى است

خوردن – ویبره 0

خوردن – ویبره

خوردن – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که تنها غذا مى‏خورید،

خلال دندان – ویبره 0

خلال دندان – ویبره

خلال دندان – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن خلال دندان در خواب، به این معناست که اگر در رفتار خود تغییرى

خسیس – ویبره 0

خسیس – ویبره

خسیس – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن افراد خسیس در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید.

خربزه – ویبره 0

خربزه – ویبره

خربزه – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب بیمارى است و خربزه سبز،

خاموش کردن – ویبره 0

خاموش کردن – ویبره

خاموش کردن – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آتشى را خاموش مى‏کنید،

خودمانى – ویبره 0

خودمانى – ویبره

خودمانى – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با فرد مهمى به

خفه کردن – ویبره 0

خفه کردن – ویبره

خفه کردن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را خفه کرد، دلیل که غمگین و

خسوف – ویبره 0

خسوف – ویبره

خسوف – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى خسوف در خواب، دلالت بر آن دارد

خرابه – ویبره 0

خرابه – ویبره

خرابه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن مکان‏هاى خرابه در خواب، نشانه ‏ى

خاله – ویبره 0

خاله – ویبره

خاله – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خاله‏ ى خود را خوشحال ببینید، به این معناست