لیمو – ویبره

0

لیمو – تعبیر خواب

لیمو
محمد بن سیرین گوید: دیدن لیمو در خواب،

دلیل بیمارى است و در دیدن آن خیر نباشد. (و الله اعلم بالصواب)
بیتون مى‏گوید: دیدن لیمو در خواب، بیانگر مشکلات و بیمارى است. اگر خواب‏ ببینید که لیمو مى‏خورید، بیانگر آن است که در کارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول گرفتن آب، لیمو هستید، به این معنا است که شخصى از شما سوء استفاده مى‏کند.

لیمو – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply