دسته: م – تعبیر خواب

معلولیت‏ – ویبره 0

معلولیت‏ – ویبره

معلولیت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: از دست دادن دست یا پا

مشعل‏ – ویبره 0

مشعل‏ – ویبره

مشعل‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشعل ببینید،

مستخدم‏ – ویبره 0

مستخدم‏ – ویبره

مستخدم‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مستخدمى

مرغابى‏ – ویبره 0

مرغابى‏ – ویبره

مرغابى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن مرغابى ‏ها در حال

مدیر کل‏ – ویبره 0

مدیر کل‏ – ویبره

مدیر کل‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن مدیر کل در خواب

ماهیگیرى‏ – ویبره 0

ماهیگیرى‏ – ویبره

ماهیگیرى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: ماهیگیرى در خواب، بیانگر

میوه‏ فروشى‏ – ویبره 0

میوه‏ فروشى‏ – ویبره

میوه‏ فروشى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغازه ‏ى

مهمان خانه‏ – ویبره 0

مهمان خانه‏ – ویبره

مهمان خانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که

ملحد (کسى که از دین برگشته است)  – ویبره 0

ملحد (کسى که از دین برگشته است) – ویبره

ملحد (کسى که از دین برگشته است) – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده