مهره‏ – ویبره

مهره‏ – تعبیر خواب

مهره‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى

بیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند.
جابر گوید: دیدن مهره در خواب، دلیل خدمتکار بود. اگر مهره را سفید یا سبز بیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود. اگر مهره را زرد بیند، دلیل که آن خدمتکار بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، خدمتکارش بدخوى بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتکار. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ ششم: فرزند. هفتم: غلام.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مهره در خواب، علامت شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید مهره‏ها را پخش مى‏کنید، علامت آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد. مشاهده‏ى مهره‏ى یمانى در خواب، نشان دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
برایت مى‏گوید: دیدن مهره در خواب، علامت آن است که در محیطهاى مساعدى قرار گرفته‏اید. دیدن مهره‏هاى بازى بولینگ، نشانه‏ى آن است که دست به کار خطرناکى مى‏زنید اما موفق خواهید شد.

مهره‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *