دسته: ن – تعبیر خواب

نوشیدن‏ – ویبره 0

نوشیدن‏ – ویبره

نوشیدن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید

نشاسته‏ – ویبره 0

نشاسته‏ – ویبره

نشاسته‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که

نارگیل‏ – ویبره 0

نارگیل‏ – ویبره

نارگیل‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نارگیل ببینید،

نگهبان‏ – ویبره 0

نگهبان‏ – ویبره

نگهبان‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نگهبانى ببینید،

نایلون‏ – ویبره 0

نایلون‏ – ویبره

نایلون‏ – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ ى چیزهاى

نوزاد قورباغه‏ – ویبره 0

نوزاد قورباغه‏ – ویبره

نوزاد قورباغه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوزاد قورباغه

نگرانى‏ – ویبره 0

نگرانى‏ – ویبره

نگرانى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را نگران

نایاب‏ – ویبره 0

نایاب‏ – ویبره

نایاب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید

ناتوان‏ – ویبره 0

ناتوان‏ – ویبره

ناتوان‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس ناتوانى