نیشکر – ویبره

نیشکر – تعبیر خواب

نیشکر
اصفهانى گوید: اگر بیند نیشکر بفروخت

یا به کسى داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانى به دست مى‏آورید. اگر در خواب نیشکرهاى بریده ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.

نیشکر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *