دسته: پ – تعبیر خواب

پیچ و خم – ویبره 0

پیچ و خم – ویبره

پیچ و خم – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کوچه‏هاى

پیغام رساندن – ویبره 0

پیغام رساندن – ویبره

پیغام رساندن – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: پیغام بردن براى کسى

پیانو – ویبره 0

پیانو – ویبره

پیانو – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیانو در خواب، به این

پلیس – ویبره 0

پلیس – ویبره

پلیس – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است

پخت و پز – ویبره 0

پخت و پز – ویبره

پخت و پز – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب خود را مشغول

پارچه – ویبره 0

پارچه – ویبره

پارچه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقیت

پیشى گرفتن – ویبره 0

پیشى گرفتن – ویبره

پیشى گرفتن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر دید در کارى

پیام – ویبره 0

پیام – ویبره

پیام – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى براى شما

پرداخت (پول)  – ویبره 0

پرداخت (پول) – ویبره

پرداخت (پول) – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به کسى

پختن گوشت – ویبره 0

پختن گوشت – ویبره

پختن گوشت – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: پختن گوشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن

پارچ – ویبره 0

پارچ – ویبره

پارچ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پارچ در خواب، بیانگر

پیشه (شغل)  – ویبره 0

پیشه (شغل) – ویبره

پیشه (شغل) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه‏ى خود را ره