پیاز – ویبره

پیاز – تعبیر خواب

پیاز
کرمانى گوید: پیاز در خواب مال حرام است و

سخن ناخوش و زشت،و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، سریعا خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده‏ى خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وى سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خداى تعالى بازگردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام. دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانى در کارها.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیاز در خواب، به این معنا است که دشمنان از موفقیت شما ناراحت مى‏شوند. اگر در خواب خود را مشغول پوست کندن پیاز دیدید، یعنى در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است. خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

پیاز – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *