دسته: ر – تعبیر خواب

روسرى – ویبره 0

روسرى – ویبره

روسرى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روسرى گران‏قیمتى

رمز و راز – ویبره 0

رمز و راز – ویبره

رمز و راز – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از

رصدخانه – ویبره 0

رصدخانه – ویبره

رصدخانه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در

رمان – ویبره 0

رمان – ویبره

رمان – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول خواندن

رشته فرنگى – ویبره 0

رشته فرنگى – ویبره

رشته فرنگى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رشته فرنگى در

رها کردن – ویبره 0

رها کردن – ویبره

رها کردن – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دوستان

روده – ویبره 0

روده – ویبره

روده – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که روده فراگرفت

رماتیسم – ویبره 0

رماتیسم – ویبره

رماتیسم – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به بیمارى

رسوایى – ویبره 0

رسوایى – ویبره

رسوایى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر کارهاى

راسو – ویبره 0

راسو – ویبره

راسو – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است.