روسرى – ویبره

0

روسرى – تعبیر خواب

روسرى
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روسرى گران‏قیمتى

ببینید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب روسرى کهنه و پاره ببینید، به این معناست که ثروت خود را از دست مى‏دهید. مشاهده ‏ى روسرى بلند در خواب، نشانه ‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

روسرى – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply