صداى حیوانات‏ – ویبره

صداى حیوانات‏ – تعبیر خواب

صداى حیوانات‏
بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى گربه در خواب، بیانگر آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید.

ادامه خواندن “صداى حیوانات‏ – ویبره”

صورت‏هاى فلکى – ویبره

صورت‏هاى فلکى – تعبیر خواب

صورت‏هاى فلکى
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى صورت‏هاى فلکى در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.

ادامه خواندن “صورت‏هاى فلکى – ویبره”