دسته: ص – تعبیر خواب

صندوق‏ – ویبره 0

صندوق‏ – ویبره

صندوق‏ – تعبیر خواب ابن‏سیرین گوید: دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضى گویند زن باشد.

صحیفه‏ – ویبره 0

صحیفه‏ – ویبره

صحیفه‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر صحیفه چیزى نوشت، دلیل که میراث یابد

صندوق دار – ویبره 0

صندوق دار – ویبره

صندوق دار – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى صندوق دار در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب باشید تا دچار ضرر مالى نشوید.

صخره‏ – ویبره 0

صخره‏ – ویبره

صخره‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده ‏ى صخره در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد،

صورت‏ – ویبره 0

صورت‏ – ویبره

صورت‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که صورت او به صورت دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد.

صدا – ویبره 0

صدا – ویبره

صدا – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى ناهنجارى بشنوید، به این معنا است

صورت حساب‏ – ویبره 0

صورت حساب‏ – ویبره

صورت حساب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن صورت حساب در خواب، بیانگر آن است

صداى حیوانات‏ – ویبره 0

صداى حیوانات‏ – ویبره

صداى حیوانات‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى گربه در خواب، بیانگر آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید.

صورت‏هاى فلکى – ویبره 0

صورت‏هاى فلکى – ویبره

صورت‏هاى فلکى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى صورت‏هاى فلکى در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.

صدف‏ – ویبره 0

صدف‏ – ویبره

صدف‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمى پیدا کند.

صوف (لباس پشمى) – ویبره 0

صوف (لباس پشمى) – ویبره

صوف (لباس پشمى) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن جامه‏ ى صوف به خواب، منفعت است.

صابون – ویبره 0

صابون – ویبره

صابون – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که جامه‏ ى کسى را به صابون بشست، دلیل است که کسى را از کار بد بازگرداند.

صدقه دادن‏ – ویبره 0

صدقه دادن‏ – ویبره

صدقه دادن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر عالمى بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فایده به مردم رسد.

صوفى شدن‏ – ویبره 0

صوفى شدن‏ – ویبره

صوفى شدن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر دید که صوفى شد و با صوفیان در خانقاه مجاور نشست،

صاحب چایخانه‏ – ویبره 0

صاحب چایخانه‏ – ویبره

صاحب چایخانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صاحب چایخانه ‏اى را ببینید، نشانه‏ ى آن است

صدمه‏ – ویبره 0

صدمه‏ – ویبره

صدمه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به شما صدمه وارد شده است،