صندوق‏ – ویبره

صندوق‏ – تعبیر خواب

صندوق‏
ابن‏سیرین گوید: دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضى گویند زن باشد.

اگربیند که صندوقى نو داشت، دلیل است که به قدر آن جاه یابد.جابر گوید: اگر بیند که صندوقى نو و پاکیزه داشت، دلیل که زنى خوبروى و پارسا بخواهد. اگر صندوق را کهنه بیند، تأویل به خلافت این باشد.حضرت صادق علیه‏ السلام فرماید: دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عز و جاه. دوم: بلندى. سوم: زن .بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صندوقى پر از پول ببینید، نشانه ‏ى آن است که اقبال و شانس به شما رو خواهد کرد. برایت مى‏گوید: دیدن صندوقى خالى در خواب، نشانه‏ ى گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب صندوقى را در زیرزمین ببینید، نشانه ‏ى اخبار مهم است.

صندوق‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *