شادى‏ – ویبره

شادى‏ – تعبیر خواب

شادى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شادى در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسى شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.

ادامه خواندن “شادى‏ – ویبره”