شلوار – ویبره

شلوار – تعبیر خواب

شلوار
محمد بن سیرین گوید: به خواب دین شلوار، دلیل بر زنى عجمى بود یا زنى فرومایه، اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکى عجمى کند. اگر بیند در میان شلوار او مارى یا کژدمى بود، دلیل که دشمنى با عیال او فساد کند. اگر بیند شلوارى به وى بخشیدند، دلیل است خادمى به وى بخشند. اگر در خواب بیند که شلوارى چرکین‏
داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردى در خواب دید که شلوارى سرخ در پا داشت، دلیل که بى‏حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.حضرت صادق علیه ‏السلام فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى شلوار در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شلوار مى‏پوشید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دیگران شما را آزار مى‏دهند. دیدن شلوار پیش‏بنددار، نشانه ‏ى آن است که مرتکب اشتباه مى‏شوید.

 

ادامه خواندن “شلوار – ویبره”