دسته: ش – تعبیر خواب

شخم زدن‏ – ویبره 0

شخم زدن‏ – ویبره

شخم زدن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب ببیند که همسرش زمین را شخم مى‏زند،

شانه زدن‏ – ویبره 0

شانه زدن‏ – ویبره

شانه زدن‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: شانه در خواب، دلیل بر مردى بود که او را حسبى و نسبى نبود

شتر – ویبره 0

شتر – ویبره

شتر – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن شتر در خواب، نشانه‏ ى آن است که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد.

شعبده‏ بازى‏ – ویبره 0

شعبده‏ بازى‏ – ویبره

شعبده‏ بازى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: شعبده ‏بازى در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به هدف خود دچار مشکل خواهید شد.

شکم‏ – ویبره 0

شکم‏ – ویبره

شکم‏ – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه ‏السلام گوید: دیدن شکم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود.

شورش‏ – ویبره 0

شورش‏ – ویبره

شورش‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببیند که عده‏اى در حال شورش هستند، به معناى وقوع اتفاقات ناگوار است.

شیر دادن‏ – ویبره 0

شیر دادن‏ – ویبره

شیر دادن‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر مى‏دهد،

شاه‏توت‏ – ویبره 0

شاه‏توت‏ – ویبره

شاه‏توت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى شاه‏توت در خواب، علامت رسیدن به موفقیت است.

شترمرغ‏ – ویبره 0

شترمرغ‏ – ویبره

شترمرغ‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شترمرغى ببینید، به این معنا است

شعر گفتن‏ – ویبره 0

شعر گفتن‏ – ویبره

شعر گفتن‏ – تعبیر خواب ابن ‏عباس گوید: اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسى مى‏خواند،

شکمو – ویبره 0

شکمو – ویبره

شکمو – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فرد شکمویى هستید،

شوهر – ویبره 0

شوهر – ویبره

شوهر – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شوهر خود را شاد و خوشحال ببینید،

شیر دریایى‏ – ویبره 0

شیر دریایى‏ – ویبره

شیر دریایى‏ – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ ى شیر دریایى در خواب، بیانگر توطئه ‏ى دشمنان است.

شاهدانه‏ – ویبره 0

شاهدانه‏ – ویبره

شاهدانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: خواب شاهدانه، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

شته‏ – ویبره 0

شته‏ – ویبره

شته‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن یک گیاه شته زده در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است.

شعف‏ – ویبره 0

شعف‏ – ویبره

شعف‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: احساس شادى و شعف در خواب، علامت آن است