شمایل حضرت مسیح – ویبره

شمایل حضرت مسیح – تعبیر خواب

شمایل حضرت مسیح
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب، بیانگر داشتن آینده‏ ى خوب و درخشان است.

ادامه خواندن “شمایل حضرت مسیح – ویبره”

شادى‏ – ویبره

شادى‏ – تعبیر خواب

شادى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شادى در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسى شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.

ادامه خواندن “شادى‏ – ویبره”