شعبده‏ بازى‏ – ویبره

شعبده‏ بازى‏ – تعبیر خواب

شعبده‏ بازى‏
بیتون مى‏گوید: شعبده ‏بازى در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به هدف خود دچار مشکل خواهید شد.

ادامه خواندن “شعبده‏ بازى‏ – ویبره”