سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن سار – ویبره

سبیل‏ – ویبره

سبیل‏ – تعبیر خواب

سبیل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن سبیل در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید. کوتاه کردن سبیل در خواب، بیانگر آن است که تلاش مى‏کنید تا به اهداف خود برسید.

ادامه خواندن سبیل‏ – ویبره

سراپرده (خیمه‏ گاه) – ویبره

سراپرده (خیمه‏ گاه) – تعبیر خواب

سراپرده (خیمه‏ گاه)
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سراپرده بزد و دانست که سراپرده ملک او است، دلیل که بزرگى و منزلت یابد و باشد که مهتر لشگر شود.

ادامه خواندن سراپرده (خیمه‏ گاه) – ویبره

سرویس جواهرات‏ – ویبره

سرویس جواهرات‏ – تعبیر خواب

سرویس جواهرات‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب سرویس جواهرات ببینید، به این معنا است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

ادامه خواندن سرویس جواهرات‏ – ویبره

سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – ویبره

سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى آیةالکرسى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آیةالکرسى خواند، دلیل که از آفت‏ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ادامه خواندن سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – ویبره

سوره‏ ى مریم‏ – ویبره

سوره‏ ى مریم‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى مریم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى مریم مى‏خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالى باشد از عذاب.

ادامه خواندن سوره‏ ى مریم‏ – ویبره