سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سکنجبین‏ – ویبره

سکنجبین‏ – تعبیر خواب

سکنجبین‏
محمد بن سیرین گوید: سکنجبین به خواب، چون شیرین بود، خوردن آن در خواب مال و روزى بود که آسان به دست آید و چون ترش بود، دلیل که مال با غم و اندوه به دست آید.

ادامه خواندن “سکنجبین‏ – ویبره”

سوره‏ ى الرعد – ویبره

سوره‏ ى الرعد – تعبیر خواب

سوره‏ ى الرعد
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره‏ى رعد مى‏خواند، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح و تهلیل کند.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الرعد – ویبره”

سوره‏ ى الروم‏ – ویبره

سوره‏ ى الروم‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الروم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره ‏ى الروم مى‏خواند، دلیل که شهرى از روم به دست او گشاده شود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الروم‏ – ویبره”

سوره‏ ى محمد – ویبره

سوره‏ ى محمد – تعبیر خواب

سوره‏ ى محمد
محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره ‏ى محمد صلى الله علیه و آله و سلم مى‏خواند، دلیل است بر دشمنان ظفر و پیروزى یابد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى محمد – ویبره”

سوره ‏ى التغابن‏ – ویبره

سوره ‏ى التغابن‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى التغابن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره‏ ى تغابن مى‏خواند، دلیل که صدقات بسیار کند.

ادامه خواندن “سوره ‏ى التغابن‏ – ویبره”

سوره ‏ى البینه‏ – ویبره

سوره ‏ى البینه‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى البینه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى البینه مى‏خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود.

ادامه خواندن “سوره ‏ى البینه‏ – ویبره”