سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سوره‏ ى البقره‏ – ویبره

سوره‏ ى البقره‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى البقره‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سوره‏ى البقره خواند، تأویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى البقره‏ – ویبره”

سوره‏ ى الکهف‏ – ویبره

سوره‏ ى الکهف‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الکهف‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى کهف مى‏خواند، دلیل که از همه آفت‏ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الکهف‏ – ویبره”