سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سایبان‏ – ویبره

سایبان‏ – تعبیر خواب

سایبان‏
محمد بن سیرین گوید: سایبان در خواب، پادشاهى باشد فرومایه. اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهى پیوندد.

ادامه خواندن “سایبان‏ – ویبره”

سردخانه‏ – ویبره

سردخانه‏ – تعبیر خواب

سردخانه‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در سردخانه ‏ى مرده‏ ها هستید، به این معنا است که دچار خسارت مى‏شوید.

ادامه خواندن “سردخانه‏ – ویبره”

سکندرى خوردن‏ – ویبره

سکندرى خوردن‏ – تعبیر خواب

سکندرى خوردن‏
بیتون مى‏گوید: سکندرى خوردن در خواب، علامت آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش بسیارى مى‏کنید.

ادامه خواندن “سکندرى خوردن‏ – ویبره”

سنجاب‏ – ویبره

سنجاب‏ – تعبیر خواب

سنجاب‏
محمد بن سیرین گوید: سنجاب در خواب، مردى غریب توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وى به خواب، مال و خواسته و گوشت او مال مردى غریب بود.

ادامه خواندن “سنجاب‏ – ویبره”

سوره ‏ى ابراهیم‏ – ویبره

سوره ‏ى ابراهیم‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى ابراهیم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى ابراهیم مى‏خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

ادامه خواندن “سوره ‏ى ابراهیم‏ – ویبره”

سوره‏ ى لقمان‏ – ویبره

سوره‏ ى لقمان‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى لقمان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره‏ ى لقمان مى‏خواند، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد.
کرمانى گوید: دین و دیانت ورزد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى لقمان‏ – ویبره”

سوره‏ ى الفتح‏ – ویبره

سوره‏ ى الفتح‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الفتح‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره ‏ى فتح مى‏خواند، دلیل است حق تعالى او را نصرت دهد و در خیرات وى گشاده شود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الفتح‏ – ویبره”

سوره‏ ى التحریم‏ – ویبره

سوره‏ ى التحریم‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى التحریم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره‏ ى تحریم مى‏خواند، دلیل که در خانه‏ى خود کار به نفاق کند و به دل نگاه داشت ایشان نجوید.

ادامه خواندن “سوره‏ ى التحریم‏ – ویبره”

سوره‏ ى التکویر – ویبره

سوره‏ ى التکویر – تعبیر خواب

سوره‏ ى التکویر
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى التکویر مى‏خواند، دلیل که از عذاب ترسد.کرمانى گوید: سفر بسیار کند، از جانب مشرق.

ادامه خواندن “سوره‏ ى التکویر – ویبره”

سوره‏ ى الزلزله‏ – ویبره

سوره‏ ى الزلزله‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الزلزله‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الزلزله مى‏خواند، دلیل که او را با کسى کارى افتد و با وى انصاف کند.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الزلزله‏ – ویبره”