سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – ویبره

سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى آیةالکرسى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آیةالکرسى خواند، دلیل که از آفت‏ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى آیةالکرسى‏ – ویبره”

سوره‏ ى مریم‏ – ویبره

سوره‏ ى مریم‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى مریم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى مریم مى‏خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالى باشد از عذاب.

ادامه خواندن “سوره‏ ى مریم‏ – ویبره”

سوره ‏ى النجم‏ – ویبره

سوره ‏ى النجم‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى النجم‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى النجم مى‏خواند، دلیل است حق تعالى در رحمت به روى او گشاده گرداند.

ادامه خواندن “سوره ‏ى النجم‏ – ویبره”

سوره ‏ى المعارج‏ – ویبره

سوره ‏ى المعارج‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى المعارج‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره ى معارج مى‏خواند، دلیل است خیر و نیکى بسیار کند.

ادامه خواندن “سوره ‏ى المعارج‏ – ویبره”

سوره‏ ى الطارق‏ – ویبره

سوره‏ ى الطارق‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الطارق‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الطارق مى‏خواند، دلیل او را فرزند نیکو آید.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الطارق‏ – ویبره”

سوره‏ ى الماعون‏ – ویبره

سوره‏ ى الماعون‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الماعون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الماعون مى‏خواند، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الماعون‏ – ویبره”

سبیل‏ – ویبره

سبیل‏ – تعبیر خواب

سبیل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن سبیل در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید. کوتاه کردن سبیل در خواب، بیانگر آن است که تلاش مى‏کنید تا به اهداف خود برسید.

ادامه خواندن “سبیل‏ – ویبره”

سراپرده (خیمه‏ گاه) – ویبره

سراپرده (خیمه‏ گاه) – تعبیر خواب

سراپرده (خیمه‏ گاه)
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سراپرده بزد و دانست که سراپرده ملک او است، دلیل که بزرگى و منزلت یابد و باشد که مهتر لشگر شود.

ادامه خواندن “سراپرده (خیمه‏ گاه) – ویبره”

سرویس جواهرات‏ – ویبره

سرویس جواهرات‏ – تعبیر خواب

سرویس جواهرات‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب سرویس جواهرات ببینید، به این معنا است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

ادامه خواندن “سرویس جواهرات‏ – ویبره”