دسته: س – تعبیر خواب

سار – ویبره 0

سار – ویبره

سار – تعبیر خواب سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى...

سالاد – ویبره 0

سالاد – ویبره

سالاد – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن سالاد در خواب، علامت معاشرت با دوستان ناباب است.

ستاره‏ ى سینما – ویبره 0

ستاره‏ ى سینما – ویبره

ستاره‏ ى سینما – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک ستاره‏ ى سینما ببینید، نشانه‏ ى آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارها داشته باشید.

سرباز – ویبره 0

سرباز – ویبره

سرباز – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب سربازى ببینید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید.

سرگردانى‏ – ویبره 0

سرگردانى‏ – ویبره

سرگردانى‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در جایى سرگردان شده‏اید، به این معنا است که به خاطر موضوعى ناراحت و پریشان مى‏شوید.

سفره‏ – ویبره 0

سفره‏ – ویبره

سفره‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سفره‏ى نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکى صاحب جمال بخرد.

سلول‏ – ویبره 0

سلول‏ – ویبره

سلول‏ – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در سلولى زندانى شده ‏اید، به این معنا است که در کارها دچار شکست مى‏شوید.

سنگینى‏ – ویبره 0

سنگینى‏ – ویبره

سنگینى‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول حمل کردن چیز سنگینى هستید،

سوره ‏ى الاعراف‏ – ویبره 0

سوره ‏ى الاعراف‏ – ویبره

سوره ‏ى الاعراف‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى الاعراف مى‏خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه‏ اش محمود بود.

سوره ‏ى الفرقان‏ – ویبره 0

سوره ‏ى الفرقان‏ – ویبره

سوره ‏ى الفرقان‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى فرقان مى‏خواند، دلیل که راستى خلق را از باطل جدا مى‏کند.

سوره‏ ى فصلت‏ – ویبره 0

سوره‏ ى فصلت‏ – ویبره

سوره‏ ى فصلت‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره ‏ى مصابیح مى‏خواند، دلیل است از عذاب آخرت برهد.

سوره‏ ى المجادله‏ – ویبره 0

سوره‏ ى المجادله‏ – ویبره

سوره‏ ى المجادله‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره‏ ى مجادله مى‏خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد.

سوره ى القیمه‏ – ویبره 0

سوره ى القیمه‏ – ویبره

سوره ى القیمه‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى قیامت مى‏خواند، دلیل که در وقت شهادت آورد و با توبه از دنیا برود.

سوره‏ ى الضحى‏ – ویبره 0

سوره‏ ى الضحى‏ – ویبره

سوره‏ ى الضحى‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره را مى‏خواند، دلیل که چیزى به خواهندگان دهد.

سوره ‏ى الاخلاص‏ – ویبره 0

سوره ‏ى الاخلاص‏ – ویبره

سوره ‏ى الاخلاص‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الاخلاص مى‏خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

سه گوش‏ – ویبره 0

سه گوش‏ – ویبره

سه گوش‏ – تعبیر خواب اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کلاه سه گوشى روى سر خود گذاشته ‏اید،