سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه مطلب …

سلاح‏ – ویبره

سلاح‏ – تعبیر خواب

سلاح‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعى از زنان زبان تعرض بر وى دراز کنند، لکن به وى مکروهى نتوانند رسانید. اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهى برسد.

ادامه مطلب …

ساق‏ – ویبره

ساق‏ – تعبیر خواب

ساق‏
محمد بن سیرین گوید: ساق در خواب دیدن، مال مردم است و معیشتى که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند و بعضى از معبران گویند:

ادامه مطلب …