سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن سار – ویبره

ساق‏ – ویبره

ساق‏ – تعبیر خواب

ساق‏
محمد بن سیرین گوید: ساق در خواب دیدن، مال مردم است و معیشتى که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند و بعضى از معبران گویند:

ادامه خواندن ساق‏ – ویبره

سوره‏ ى الانبیا – ویبره

سوره‏ ى الانبیا – تعبیر خواب

سوره‏ ى الانبیا
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الانبیاء مى‏خواند، دلیل که حق تعالى او را علم و سیرت بخشد.

ادامه خواندن سوره‏ ى الانبیا – ویبره

سوره ‏ى الرحمن‏ – ویبره

سوره ‏ى الرحمن‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الرحمن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الرحمن مى‏خواند، دلیل است از سخن‏هاى دروغ اجتناب نماید.

ادامه خواندن سوره ‏ى الرحمن‏ – ویبره