سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سنگ تراش‏ – ویبره

سنگ تراش‏ – تعبیر خواب

سنگ تراش‏
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شغلتان سنگ‏تراشى است، به معناى انجام کارهاى بیهوده است.

ادامه خواندن “سنگ تراش‏ – ویبره”

سوره‏ ى النساء – ویبره

سوره‏ ى النساء – تعبیر خواب

سوره‏ ى النساء
محمد بن سیرین گوید: هر که سوره‏ى نساء در خواب خواند، دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار گردند.

ادامه خواندن “سوره‏ ى النساء – ویبره”

سوره‏ ى الانبیا – ویبره

سوره‏ ى الانبیا – تعبیر خواب

سوره‏ ى الانبیا
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الانبیاء مى‏خواند، دلیل که حق تعالى او را علم و سیرت بخشد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الانبیا – ویبره”

سوره ‏ى الرحمن‏ – ویبره

سوره ‏ى الرحمن‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الرحمن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الرحمن مى‏خواند، دلیل است از سخن‏هاى دروغ اجتناب نماید.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الرحمن‏ – ویبره”

سوره‏ ى الجن‏ – ویبره

سوره‏ ى الجن‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الجن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره‏ ى الجن مى‏خواند، دلیل کند که از دیو و پرى ترسد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الجن‏ – ویبره”

سوره‏ ى الفجر – ویبره

سوره‏ ى الفجر – تعبیر خواب

سوره‏ ى الفجر
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الفجر مى‏خواند، دلیل که به کارهاى خیر مشغول شود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الفجر – ویبره”

سوره‏ ى الکافرون‏ – ویبره

سوره‏ ى الکافرون‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الکافرون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى الکافرون مى‏خواند، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الکافرون‏ – ویبره”

ساق‏ – ویبره

ساق‏ – تعبیر خواب

ساق‏
محمد بن سیرین گوید: ساق در خواب دیدن، مال مردم است و معیشتى که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند و بعضى از معبران گویند:

ادامه خواندن “ساق‏ – ویبره”