سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سوره ‏ى الاعراف‏ – ویبره

سوره ‏ى الاعراف‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الاعراف‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ى الاعراف مى‏خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه‏ اش محمود بود.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الاعراف‏ – ویبره”

سوره ‏ى الفرقان‏ – ویبره

سوره ‏ى الفرقان‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الفرقان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى فرقان مى‏خواند، دلیل که راستى خلق را از باطل جدا مى‏کند.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الفرقان‏ – ویبره”

سوره‏ ى فصلت‏ – ویبره

سوره‏ ى فصلت‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى فصلت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره ‏ى مصابیح مى‏خواند، دلیل است از عذاب آخرت برهد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى فصلت‏ – ویبره”

سوره‏ ى المجادله‏ – ویبره

سوره‏ ى المجادله‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى المجادله‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره‏ ى مجادله مى‏خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المجادله‏ – ویبره”

سوره ى القیمه‏ – ویبره

سوره ى القیمه‏ – تعبیر خواب

سوره ى القیمه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى قیامت مى‏خواند، دلیل که در وقت شهادت آورد و با توبه از دنیا برود.

ادامه خواندن “سوره ى القیمه‏ – ویبره”

سوره‏ ى الضحى‏ – ویبره

سوره‏ ى الضحى‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الضحى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره را مى‏خواند، دلیل که چیزى به خواهندگان دهد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الضحى‏ – ویبره”

سوره ‏ى الاخلاص‏ – ویبره

سوره ‏ى الاخلاص‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الاخلاص‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الاخلاص مى‏خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الاخلاص‏ – ویبره”

ستاره‏ ى سینما – ویبره

ستاره‏ ى سینما – تعبیر خواب

ستاره‏ ى سینما
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک ستاره‏ ى سینما ببینید، نشانه‏ ى آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارها داشته باشید.

ادامه خواندن “ستاره‏ ى سینما – ویبره”

سرگردانى‏ – ویبره

سرگردانى‏ – تعبیر خواب

سرگردانى‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در جایى سرگردان شده‏اید، به این معنا است که به خاطر موضوعى ناراحت و پریشان مى‏شوید.

ادامه خواندن “سرگردانى‏ – ویبره”

سلول‏ – ویبره

سلول‏ – تعبیر خواب

سلول‏
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در سلولى زندانى شده ‏اید، به این معنا است که در کارها دچار شکست مى‏شوید.

ادامه خواندن “سلول‏ – ویبره”