سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سوره ‏ى هود – ویبره

سوره ‏ى هود – تعبیر خواب

سوره ‏ى هود
محمد  بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سوره ‏ى هود مى‏خواند، دلیل که سفر بسیار کند و در جوانى زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد.

ادامه خواندن “سوره ‏ى هود – ویبره”

سوره‏ ى عنکبوت‏ – ویبره

سوره‏ ى عنکبوت‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى عنکبوت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى عنکبوت مى‏خواند، دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و در امان حق تعالى باشد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى عنکبوت‏ – ویبره”

سوره‏ ى الاحقاف‏ – ویبره

سوره‏ ى الاحقاف‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الاحقاف‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى احقاف مى‏خواند، دلیل است فرمان پدر و مادر را ببرد.
کرمانى گوید: با مادر و پدر احسان نماید.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الاحقاف‏ – ویبره”

سوره‏ ى المنافقون‏ – ویبره

سوره‏ ى المنافقون‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى المنافقون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره‏ ى منافقون مى‏خواند، دلیل کند که پنهان منافقى کند.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المنافقون‏ – ویبره”

سوره‏ ى النازعات‏ – ویبره

سوره‏ ى النازعات‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى النازعات‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى النازعات مى‏خواند، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى النازعات‏ – ویبره”

سوره‏ ى القدر – ویبره

سوره‏ ى القدر – تعبیر خواب

سوره‏ ى القدر
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى القدر مى‏خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى القدر – ویبره”

سوزن‏ – ویبره

سوزن‏ – تعبیر خواب

سوزن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزى مى‏دوخت، دلیل که شغل‏هاى پراکنده‏ى وى با هم آید و حاجتش روا شود.

ادامه خواندن “سوزن‏ – ویبره”