سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

ستارگان‏ – ویبره

ستارگان‏ – تعبیر خواب

ستارگان‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ستارگان در خواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران.

ادامه خواندن “ستارگان‏ – ویبره”

سفر کردن‏ – ویبره

سفر کردن‏ – تعبیر خواب

سفر کردن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از جاى قبلى بود، دلیل است که حالش نیکو گردد.

ادامه خواندن “سفر کردن‏ – ویبره”

سلطان‏ – ویبره

سلطان‏ – تعبیر خواب

سلطان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سلطان در سرایى یا در مسجدى یا در دهى رفت، دلیل کند که رنجى و مصیبتى به اهل آن مکان رسد.

ادامه خواندن “سلطان‏ – ویبره”

سوره ‏ى الانعام‏ – ویبره

سوره ‏ى الانعام‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الانعام‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى انعام مى‏خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد.کرمانى گوید: چهارپایان بسیار، او را حاصل شود.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الانعام‏ – ویبره”

سوره ‏ى المؤمنون‏ – ویبره

سوره ‏ى المؤمنون‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى المؤمنون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره ‏ى المؤمنون مى‏خواند، دلیل که با مؤمنان در بهشت شود.

ادامه خواندن “سوره ‏ى المؤمنون‏ – ویبره”

سوره‏ ى المؤمن‏ – ویبره

سوره‏ ى المؤمن‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى المؤمن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببیند سوره‏ ى مؤمن مى‏خواند، دلیل که از مقربان حق تعالى شود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المؤمن‏ – ویبره”

سوره‏ ى الحدید – ویبره

سوره‏ ى الحدید – تعبیر خواب

سوره‏ ى الحدید
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى الحدید مى‏خواند، دلیل که روزى به رنج سختى یابد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الحدید – ویبره”

سوره‏ ى المدثر – ویبره

سوره‏ ى المدثر – تعبیر خواب

سوره‏ ى المدثر
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى المدثر مى‏خواند، دلیل است عمل صالح کند و بدى کسى را در دل نگاه ندارد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المدثر – ویبره”

سوره ‏ى اللیل‏ – ویبره

سوره ‏ى اللیل‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى اللیل‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى اللیل مى‏خواند، دلیل که سائلان را منع نکند و زکوه‏ى مال دهد.

ادامه خواندن “سوره ‏ى اللیل‏ – ویبره”

سوره‏ ى تبت‏ – ویبره

سوره‏ ى تبت‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى تبت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى تبت مى‏خواند، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالى در خطر بود.

ادامه خواندن “سوره‏ ى تبت‏ – ویبره”