سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

ادامه خواندن “سار – ویبره”

سوره‏ ى المائده‏ – ویبره

سوره‏ ى المائده‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى المائده‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى مائده مى‏خواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگى یابد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المائده‏ – ویبره”

سوره ‏ى الحج‏ – ویبره

سوره ‏ى الحج‏ – تعبیر خواب

سوره ‏ى الحج‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سور ه‏ ى حج مى‏خواند، دلیل که مالش را در راه حق‏
تعالى صدقه کند.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الحج‏ – ویبره”

سوره ‏ى الزمر – ویبره

سوره ‏ى الزمر – تعبیر خواب

سوره ‏ى الزمر
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى زمر مى‏خواند، دلیل که حق تعالى گناهش را عفو فرماید.

ادامه خواندن “سوره ‏ى الزمر – ویبره”

سوره‏ ى الواقعه‏ – ویبره

سوره‏ ى الواقعه‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى الواقعه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ‏ى واقعه مى‏خواند، دلیل است از گناهان توبه نماید.

ادامه خواندن “سوره‏ ى الواقعه‏ – ویبره”

سوره‏ ى المزمل‏ – ویبره

سوره‏ ى المزمل‏ – تعبیر خواب

سوره‏ ى المزمل‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره‏ ى المزمل مى‏خواند، دلیل است به شب نماز را دوست دارد.

ادامه خواندن “سوره‏ ى المزمل‏ – ویبره”