سار – ویبره

سار – تعبیر خواب

سار
سارمحمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب، مردى بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند سارى فرا گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند او را با مردى مسافر صحبت افتد.

اگر بیند گوشت سار مى‏خورد، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت رسد.
جابر گوید: دیدن سار در خواب، مردى کافر بود که سخن دروغ بسیار گوید. اگر بیند سار بسیار بر وى جمع شدند، دلیل در میان کافران گرفتار گردد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که سارى شکار کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان باشید.
بیتون مى‏گوید: دیدن سار مرده در خواب، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل مى‏شوید.

سار – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *