دسته: ت – تعبیر خواب

توبه کردن – ویبره 0

توبه کردن – ویبره

توبه کردن – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند توبه نمود،

تیراندازى – ویبره 0

تیراندازى – ویبره

تیراندازى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با تپانچه به

تسویه حساب مالى – ویبره 0

تسویه حساب مالى – ویبره

تسویه حساب مالى – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینید که با کسى

ترسیدن – ویبره 0

ترسیدن – ویبره

ترسیدن – تعبیر خواب ابن‏ سیرین گوید: ترسیدن در خواب، ایمنى است و هر

تحصیل – ویبره 0

تحصیل – ویبره

تحصیل – تعبیر خواب اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید

تابستان – ویبره 0

تابستان – ویبره

تابستان – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: تابستان به خواب دیدن

تیر – ویبره 0

تیر – ویبره

تیر – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: تیر در خواب مردى

تنومند – ویبره 0

تنومند – ویبره

تنومند – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن افراد تنومند در خواب، بیانگر

تلمبه – ویبره 0

تلمبه – ویبره

تلمبه – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن تلمبه در خواب، بیانگر

تسکین – ویبره 0

تسکین – ویبره

تسکین – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گ‏وید: اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى

تربچه – ویبره 0

تربچه – ویبره

تربچه – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: دیدن تربچه در خواب، به این معنا است