دسته: ط – تعبیر خواب

طاقچه‏ – ویبره 0

طاقچه‏ – ویبره

طاقچه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى طاقچه در خواب، علامت غم و اندوه است.

طالع‏ بین‏ – ویبره 0

طالع‏ بین‏ – ویبره

طالع‏ بین‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده افراد طالع‏ بین در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.

طوفان‏ – ویبره 0

طوفان‏ – ویبره

طوفان‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

طاووس‏ – ویبره 0

طاووس‏ – ویبره

طاووس‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است.

طویله‏ – ویبره 0

طویله‏ – ویبره

طویله‏ – تعبیر خواب هانس کورت مى‏گوید: دیدن طویله ‏اى پر از حیوانات، بیانگر موفقیت در 

طباخى – ویبره 0

طباخى – ویبره

طباخى – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند طباخى مى‏کرد،

طبل – ویبره 0

طبل – ویبره

طبل – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دروغ است.

طبیب‏ – ویبره 0

طبیب‏ – ویبره

طبیب‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند طبیب بیمارى را علاج کرد،

طپانچه‏ – ویبره 0

طپانچه‏ – ویبره

طپانچه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب طپانچه ببینید، به این معنا است

طرفدارى – ویبره 0

طرفدارى – ویبره

طرفدارى – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب از چیزى طرفدارى کنید، به این معنا است

طعام‏ – ویبره 0

طعام‏ – ویبره

طعام‏ – تعبیر خواب حضرت دانیال علیه ‏السلام گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بى‏مزه‏تر است،

طغیان آب‏ – ویبره 0

طغیان آب‏ – ویبره

طغیان آب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که آب طغیان کرده، به این معنا است

طلا – ویبره 0

طلا – ویبره

طلا – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: خرید و فروش طلا در خواب، به معناى پیشرفت در امور کارى است.

طلاق‏ – ویبره 0

طلاق‏ – ویبره

طلاق‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى زنش را طلاق داد

طاس‏ – ویبره 0

طاس‏ – ویبره

طاس‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: دیدن طاس، دلیل بر زنى بود خدمت کار با کنیزکى خردسال بود.