وان‏ – ویبره

0

وان‏ – تعبیر خواب

وان‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وان پر از آب

ببینید، به این معنا است که با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. اگر در خواب وانى خالى ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. مشاهده‏ى وان شکسته در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام مى‏کنید، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید.

وان‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply