دسته: ی – تعبیر خواب

یوز (یوزپلنگ)  – ویبره 0

یوز (یوزپلنگ) – ویبره

یوز (یوزپلنگ) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: یوز در خواب

یخچال‏ – ویبره 0

یخچال‏ – ویبره

یخچال‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى

یتیم خانه‏ – ویبره 0

یتیم خانه‏ – ویبره

یتیم خانه‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: مشاهده ‏ى یتیم خانه

یادگارى‏ – ویبره 0

یادگارى‏ – ویبره

یادگارى‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى

یادداشت‏ – ویبره 0

یادداشت‏ – ویبره

یادداشت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: یادداشت کردن چیزها