یاقوت‏ – ویبره

یاقوت‏ – تعبیر خواب

یاقوت‏
محمد بن سیرین گوید: یاقوت در خواب زن

بود یا کنیزک. اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنى بود خوب منظر. اگر زنش حامله بود دختر زاید با جمال. اگر یاقوت یافت جاجتش روا شود. اگر بیند یاقوت بى‏حد داشت مال بسیار یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یاقوتى ببینید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى خواهد کرد. اگر در خواب یاقوت ارغوانى ببینید، علامت آن است که به هدف خود مى‏رسید. مشاهده‏ى یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. اگر در خواب یاقوت زردى هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف خواهید شد. مشاهده‏ى یاقوت کبود در خواب، به معناى کسب ثروت است. اگر در خواب یاقوتى را گم کنید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

یاقوت‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *