دسته: ظ – تعبیر خواب

ظروف‏  – ویبره 0

ظروف‏ – ویبره

ظروف‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: خرید و فروش در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است.

ظهر  – ویبره 0

ظهر – ویبره

ظهر – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که هنگام ظهر است،

ظلم‏  – ویبره 0

ظلم‏ – ویبره

ظلم‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر وى ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد

ظلمات (گمراهى)  – ویبره 0

ظلمات (گمراهى) – ویبره

ظلمات (گمراهى) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود.