دسته: ض – تعبیر خواب

ضربان قلب‏  – ویبره 0

ضربان قلب‏ – ویبره

ضربان قلب‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: شنیدن ضربان قلب در خواب، بیانگر بیمارى است.

ضرب کردن سکه‏  – ویبره 0

ضرب کردن سکه‏ – ویبره

ضرب کردن سکه‏ – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: ضرب کردن سکه، بیانگر غرور و تکبر است.

ضعیفى‏  – ویبره 0

ضعیفى‏ – ویبره

ضعیفى‏ – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که سر وى ضعیف شد،

ضیاع (املاک)  – ویبره 0

ضیاع (املاک) – ویبره

ضیاع (املاک) – تعبیر خواب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت

ضمانت  – ویبره 0

ضمانت – ویبره

ضمانت – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که ضمانت شخصى را بر عهده گرفته ‏اید،

ضیافت‏  – ویبره 0

ضیافت‏ – ویبره

ضیافت‏ – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: شرکمت در یک ضیافت، بیانگر آن است