ذکر – ویبره

ذکر – تعبیر خواب

ذکر
حضرت دانیال علیه ‏السلام گوید: قضیب در خواب

فرزند و بزرگى و نامورى بود. اگر بیند او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگى در میان مردم. اگر بیند که ذکر او بریده شده، دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که قضیب خویش را ببرید، او را فرزند نیاید. اگر بیند که قضیب وى شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.
محمد بن سیرین گوید: بزرگى قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگى نامورى کند و کوچکى وى، دلیل بر حقارت و کم‏نامى وى. اگر بیند که از قضیب، قضیب‏هاى دیگر، مانند شاخ‏هاى درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیارى فرزندان. اگر بیند که از قضیب او ماهى بیرون آمد، دلیل که او را فرزندى دزد و راهزن پدید آید. اگر بیند از قضیب مرغى پدید آمد، تأویلش آن است که جواهرات یابد. اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دخترى نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد. اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندى آید که دشمن او باشد. اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد.
کرمانى گوید: اگر بیند که قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل است که بخت و اقبال او قوى شود. اگر بیند که قضیب او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که قضیب خویش را بدست گرفت و از جاى خویش بیرون آورد و باز به جاى خود نهاد، چنان که بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جاى آید. اگر بیند که بر قضیبش موى رسته است، دلیل که به جهت فرزند شادمان گردد.
جابر گوید: اگر بیند که قضیب از وى جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب در خواب، دلیل بر فراخى نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند که قضیبش در میان او شد، دلیل است که گواهى که داند بازگیرد. اگر بیند که قضیبش بشکافت و از وى خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند که قضیبش آماس داشت، دلیل کند که مال زیادت گردد. اگر بیند که گرهى بر قضیب او زدند، دلیل است که عیش بر وى تباه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن قضیب در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: اهل بیت و علم. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگى. ششم: طاعت. هفتم: گرو یافتن.

ذکر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *