زره – ویبره

زره – تعبیر خواب

زره
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زره پوشیده

بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وى خیره شود. اگر بیند کسى او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس وى را شکست دهد و بعضى از معبران گویند: زره حصین دین است که او را نگاه دارد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زره در خواب بر شش وجه است. اول: ایمنى. دوم: حصین دین. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانى. ششم: نیکویى. زره‏گر در خواب مردى است که ادب آموزد مردمان را.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زره پوشیده‏اید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

زره – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *