زنجیر – ویبره

زنجیر – تعبیر خواب

زنجیر
محمد بن سیرین گوید: زنجیر در خواب، گناه

و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خداى تعالى بازگردد.
جابر گوید: اگر کسى بیند در گردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر بیند زنجیر بر دست‏ها داشت، دلیل که مال کسان را دست‏درازى کند و از حرام نیندیشد. اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زنجیر در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید با زنجیر دست و پاى شما را بسته‏اند، به این معناست که کارهاى زیادى بر دوش شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن زنجیر طلا در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که زنجیر طلا به شما هدیه داده‏اند، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنجیر آهنى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها است.

زنجیر – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *