ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف و
و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
*****

وای به کاری که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف و – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ه
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد — ز دست دیده و دل هر دو فریاد
*****

هر جا خرس است، جای ترس است!
*****
هر جا سنگ است برای پای لنگ است!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف س – ویبره

ضرب المثل ها – حرف س – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف س
سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !
*****
سال به سال دریغ از پارسال !
*****
سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !
*****
سالی که نکوست از بهارش پیداست !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف س – ویبره”

ضرب المثل (سری پنجم) – ویبره

ضرب المثل (سری پنجم) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری پنجم)
چرتش پاره شده :

یکه خوردن و بسختی پریدن از خواب

چراغ هیج کس تا صبح نسوزد:

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری پنجم) – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ژ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ژ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ژ
ژاژ خائیدن
********
یاوه سرایی و حرف بیهوده و عبث گفتن،

بی‌‌منطق حرف زدن. نسنجیده و نپرداخته بیان داشتن است و بیشتر به گاه ادعا و مطالبه باشد.

*******

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ژ – ویبره”

ضرب المثل (سری چهارم) – ویبره

ضرب المثل (سری چهارم) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری چهارم)
چاله چوله چیزی را پر کردن:

نواقص را برطرف کردن ، قرضها را پرداخت کردن.

چاقو دسته خودش را نمی برد:

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری چهارم) – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ن – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ن – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ن
نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !
*****

ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !
*****
ناز عروس به جهازه !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ن – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ز – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ز – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ز
ز آب خرد، ماهی خرد خیزد — نهنگ آن به که از دریا گریزد !
*****
زاغم زد و زو غم زد، پس مانده کلاغ کورم زد !
*****
زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم — به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم . ( سعدی )
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ز – ویبره”

ضرب المثل (سری سوم) – ویبره

ضرب المثل (سری سوم) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری سوم)
عاشق چشم و ابروی کسی نبودن:

مفت و مجانی برای کسی کار نکردن ، بی جهت برای کسی به آب و آتش نزدن.

عاشقی پیداست از زاری دل :

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری سوم) – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف م – ویبره

ضرب المثل ها – حرف م – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف م
ما این ور جوب تو اون ور جوب!
*****
مادر را دل می سوزد، دایه را دامن!

*****
مادر که نیست، با زن بابا باید ساخت!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف م – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ر – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ر – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ر
راه دزد زده تا چهل روز امنه !
*****
راه دویده، کفش دریده !
*****
رحمت بکفن دزد اولی !
*****
رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ر – ویبره”

ضرب المثل (سری دوم) – ویبره

ضرب المثل (سری دوم) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری دوم)
طبل زیر گلیم زدن:

پنهان داشتن موضوعی که همه می دانند، پنهانکاری کردن

ضامن بهشت و دوزخش نیستم:

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری دوم) – ویبره”

ضرب المثل (سری اول) – ویبره

ضرب المثل (سری اول) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری اول)
نشخوار آدمیزاد حرف است:

اگر پرگویی می کنم ایرادی ندارد، حرف زدن خود نوعی از سرگرمی است.

نشسته پاک است:

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری اول) – ویبره”