ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف و
و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
*****

وای به کاری که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ض – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ض
ضرب المثل، کلید اندیشه است.
*****
ضربه ای که نفع داشته باشد، به گردن آزاری نمی رساند.
*****
ضرب المثل دزد را عاقل می کند.

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ب – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ب
با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .
*****
با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !
*****
با این ریش میخواهی بری تجریش ؟
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ص – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ص
صابونش به جامه ما خورده !
*****
صبر کوتاه خدا سی ساله !

*****
صداش صبح در میاد !
*****
صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره

ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف الف – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف الف
اجاره نشین خوش نشینه !
*****
ارزان خری، انبان خری !

*****
از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ی – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ی
یابو برش داشته !
*****
یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !

*****
یا خدا یا خرما !
*****
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ش – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ش – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ش
شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !
*****
شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !
*****
شاهنامه آخرش خوشه !
*****
شب دراز است و قلندر بیکار !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ش – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ه
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد — ز دست دیده و دل هر دو فریاد
*****

هر جا خرس است، جای ترس است!
*****
هر جا سنگ است برای پای لنگ است!
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره

ضرب المثل ها – حرف س – ویبره

ضرب المثل ها – حرف س – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف س
سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !
*****
سال به سال دریغ از پارسال !
*****
سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !
*****
سالی که نکوست از بهارش پیداست !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف س – ویبره