ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف و
و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
*****

وای به کاری که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف و – ویبره”

ضرب المثل (سری اول) – ویبره

ضرب المثل (سری اول) – ضرب المثل

ضرب المثل (سری اول)
نشخوار آدمیزاد حرف است:

اگر پرگویی می کنم ایرادی ندارد، حرف زدن خود نوعی از سرگرمی است.

نشسته پاک است:

ادامه خواندن “ضرب المثل (سری اول) – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف د – ویبره

ضرب المثل ها – حرف د – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف د
دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی !
*****
دارندگیست و برازندگی !
*****
داری طرب کن، نداری طلب کن !
*****
داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف د – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ک – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ک – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ک
کاچی بهتر از هیچی است !
*****
کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

*****
کار بوزینه نیست نجاری !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ک – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف خ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف خ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف خ
خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !
*****
خاک خور و نان بخیلان مخور ! ( … خار نه ای زخم ذلیلان مخور )
*****
خاک کوچه برای باد سودا خوبه !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف خ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ق – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ق – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ق
قاتل به پای خود پای دار میره !
*****
قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت !
*****
قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ق – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ح – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ح – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ح
حافظه ساعت زندگی است
*****
حتی در جهنم انسان می تواند رفیقی برای خود پیدا کند
*****
حتی سخت ترین زمستانها هم از بهار می رنجند
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ح – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ف – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ف
فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان — آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست ؟ ( ناصر خسرو )

*****
فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره ، اگر هم نبری زشته !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ف – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف چ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف چ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف چ
چار دیواری اختیاری !
*****
چاقو دسته خودشو نمیبره !
*****
چاه کن همیشه ته چاهه !
*****
چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف چ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف غ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف غ
غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد.
*****
غاز می چراند!
*****
غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می بینی ؟ گفت: هر طور که تو می بینی!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ج – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ج – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ج
جا تره و بچه نیست !
*****
جاده دزد زده تا چهل روز امنه !
*****
جایی نمیخوابه که آب زیرش بره !
*****
جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ج – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ع – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ع
عاشقان را همه گر آب برد خوبرویان همه را خواب برد (ایرج میرزا)

*****
عاشق بی پول باید شبدر بچیند!
*****
عاشقم، پول ندارم – کوزه بده آب بیارم!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره”