ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف و
و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
*****

وای به کاری که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف و – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ق – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ق – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ق
قاتل به پای خود پای دار میره !
*****
قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت !
*****
قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ق – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ح – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ح – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ح
حافظه ساعت زندگی است
*****
حتی در جهنم انسان می تواند رفیقی برای خود پیدا کند
*****
حتی سخت ترین زمستانها هم از بهار می رنجند
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ح – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ف – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ف
فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان — آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست ؟ ( ناصر خسرو )

*****
فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره ، اگر هم نبری زشته !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ف – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف چ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف چ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف چ
چار دیواری اختیاری !
*****
چاقو دسته خودشو نمیبره !
*****
چاه کن همیشه ته چاهه !
*****
چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف چ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف غ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف غ
غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد.
*****
غاز می چراند!
*****
غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می بینی ؟ گفت: هر طور که تو می بینی!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ج – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ج – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ج
جا تره و بچه نیست !
*****
جاده دزد زده تا چهل روز امنه !
*****
جایی نمیخوابه که آب زیرش بره !
*****
جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ج – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ع – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ع
عاشقان را همه گر آب برد خوبرویان همه را خواب برد (ایرج میرزا)

*****
عاشق بی پول باید شبدر بچیند!
*****
عاشقم، پول ندارم – کوزه بده آب بیارم!
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ظ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ظ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ظ
ظالم بلا است.
آدمی موذی، ناقلا، بدجنس، زیرک و زرنگ است.
******
ظاهر سازی می کند.
تظاهر به کاری می کند که متفاوت باقصد و نیت باطنی اوست.
******

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ظ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ت – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ت – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ت
تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !
*****
تابستون پدر یتیمونه !
*****
تا پریشان نشود کار بسامان نرسد !
*****
تا تنور گرمه نون و بچسبون !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ت – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ط – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ط – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ط
را به نقش و نگاری که هست خلق — تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش !( سعدی )

*****
طبل تو خالیست !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ط – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف پ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف پ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف پ
پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد !
*****
پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو !
*****
پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست !
*****
پز عالی، جیب خالی !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف پ – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ض – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ض
ضرب المثل، کلید اندیشه است.
*****
ضربه ای که نفع داشته باشد، به گردن آزاری نمی رساند.
*****
ضرب المثل دزد را عاقل می کند.

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ب – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ب
با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .
*****
با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !
*****
با این ریش میخواهی بری تجریش ؟
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره”

ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ص – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ص
صابونش به جامه ما خورده !
*****
صبر کوتاه خدا سی ساله !

*****
صداش صبح در میاد !
*****
صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !
*****

ادامه خواندن “ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره”