ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف و
و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست
*****

وای به کاری که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ر – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ر – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ر
راه دزد زده تا چهل روز امنه !
*****
راه دویده، کفش دریده !
*****
رحمت بکفن دزد اولی !
*****
رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ر – ویبره

ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف الف – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف الف
اجاره نشین خوش نشینه !
*****
ارزان خری، انبان خری !

*****
از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف غ – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف غ
غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد.
*****
غاز می چراند!
*****
غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می بینی ؟ گفت: هر طور که تو می بینی!
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف غ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ی – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ی
یابو برش داشته !
*****
یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !

*****
یا خدا یا خرما !
*****
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ع – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ع
عاشقان را همه گر آب برد خوبرویان همه را خواب برد (ایرج میرزا)

*****
عاشق بی پول باید شبدر بچیند!
*****
عاشقم، پول ندارم – کوزه بده آب بیارم!
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ع – ویبره

ضرب المثل ها – حرف د – ویبره

ضرب المثل ها – حرف د – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف د
دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی !
*****
دارندگیست و برازندگی !
*****
داری طرب کن، نداری طلب کن !
*****
داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه !
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف د – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ضرب المثل

ضرب المثل ها - حرف ه
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد — ز دست دیده و دل هر دو فریاد
*****

هر جا خرس است، جای ترس است!
*****
هر جا سنگ است برای پای لنگ است!
*****

ادامه خواندن ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره