دسته: ضرب المثل

ضرب المثل ها – حرف و – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف و – ویبره

ضرب المثل ها – حرف و – ضرب المثل و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست ***** وای به کاری که نسازد خدا! ***** هر چه بگندد نمکش می زنند وای...

ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ض – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ض – ضرب المثل ضرب المثل، کلید اندیشه است.*****ضربه ای که نفع داشته باشد، به گردن آزاری نمی رساند.*****ضرب المثل دزد را عاقل می کند.

ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ب – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ب – ضرب المثل با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .*****با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !*****با این ریش میخواهی...

ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ص – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ص – ضرب المثل صابونش به جامه ما خورده !*****صبر کوتاه خدا سی ساله ! *****صداش صبح در میاد !*****صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !*****

ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف الف – ویبره

ضرب المثل ها – حرف الف – ضرب المثل اجاره نشین خوش نشینه !*****ارزان خری، انبان خری ! *****از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !*****

ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ی – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ی – ضرب المثل یابو برش داشته !*****یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه ! *****یا خدا یا خرما !*****یارب مباد آنکه گدا معتبر شود !*****

ضرب المثل ها – حرف ش – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ش – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ش – ضرب المثل شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !*****شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !*****شاهنامه آخرش خوشه !*****شب دراز است و قلندر بیکار !*****

ضرب المثل ها – حرف آ – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف آ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف آ – ضرب المثل آب از دستش نمیچکه !*****آب از سر چشمه گله !*****آب از آب تکان نمیخوره ! *****

ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ه – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ه – ضرب المثل هر آنچه دیده بیند دل کند یاد — ز دست دیده و دل هر دو فریاد***** هر جا خرس است، جای ترس است!*****هر جا سنگ...

ضرب المثل ها – حرف س – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف س – ویبره

ضرب المثل ها – حرف س – ضرب المثل سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !*****سال به سال دریغ از پارسال !*****سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !*****سالی...

ضرب المثل (سری پنجم) – ویبره 0

ضرب المثل (سری پنجم) – ویبره

ضرب المثل (سری پنجم) – ضرب المثل چرتش پاره شده : یکه خوردن و بسختی پریدن از خواب چراغ هیج کس تا صبح نسوزد:

ضرب المثل ها – حرف ژ – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ژ – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ژ – ضرب المثل ژاژ خائیدن********یاوه سرایی و حرف بیهوده و عبث گفتن، بی‌‌منطق حرف زدن. نسنجیده و نپرداخته بیان داشتن است و بیشتر به گاه ادعا و مطالبه...

ضرب المثل (سری چهارم) – ویبره 0

ضرب المثل (سری چهارم) – ویبره

ضرب المثل (سری چهارم) – ضرب المثل چاله چوله چیزی را پر کردن: نواقص را برطرف کردن ، قرضها را پرداخت کردن. چاقو دسته خودش را نمی برد:

ضرب المثل ها – حرف ن – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ن – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ن – ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !***** ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !*****ناز عروس به...

ضرب المثل ها – حرف ز – ویبره 0

ضرب المثل ها – حرف ز – ویبره

ضرب المثل ها – حرف ز – ضرب المثل ز آب خرد، ماهی خرد خیزد — نهنگ آن به که از دریا گریزد !*****زاغم زد و زو غم زد، پس مانده کلاغ کورم زد...

ضرب المثل (سری سوم) – ویبره 0

ضرب المثل (سری سوم) – ویبره

ضرب المثل (سری سوم) – ضرب المثل عاشق چشم و ابروی کسی نبودن: مفت و مجانی برای کسی کار نکردن ، بی جهت برای کسی به آب و آتش نزدن. عاشقی پیداست از زاری...